Oduzimanje kolinearnih vektora i vektora pod pravim uglom - Zadaci 4,5 i 6

Završi i nastavi  
Diskusija

2 komentari