Uvod u kinematiku

  • Materijalna tačka je telo čiji se oblik i dimenzije u datom kretanju mogu zanemariti. Na primer ptica koja leti od Evrope do Australije.
  • Koordinatni sistem sa referentnim telom kojem je pridružen, naziva se sistem referencije ili referentni sitem.
  • Putanja je linija koju materijalna tačka opisuje u toku kretanja.
  • RAVNOMERNO KRETANJE je kretanje pri kojem telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi jednaka rastojanja duž putanja prizvoljnog oblika.
  • NERAVNOMERNO KRETANJE je kretanje pri kojem telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi različita rastojanja duž putanja prizvoljnog oblika.


Podsetimo se grafika :-). Vodite računa koje fizičke veličine se nalaze na x i y osi. Ovde imamo pređeni put na y osi. Kako se kreću plavi i crveni automobil? Da li za jednake vremenske intervale prelaze jednake puteve (rastojanja)?

Kako se u ovom slučaju kreću plavi i crveni automobil?

A u ovom? :-)

Diskusija

0 komentari