Phet simulacija - talasi na žici

U gornjem levom uglu simulacije izaberite opciju "osciluj" a zatim u donjem levom uglu menjajte amplitudu i frekvenciju.

Da li će se formirati stojeći talas na bilo kojoj frekvenciji ili je neophodno da to budu određene frekvencije?

Kada nastane stojeći talas, da li postoje tačke žice koje se ne pomeraju? Ako postoje, kako ih nazivamo?