PhET simulacija - gravitacija

U sledećoj simulaciji povećavajte vrednost mase prvog tela. Šta zaključujete? Šta se dešava sa gravitacionom silom?

Pokušajte sada da povećate rastojanje između tela. Šta se dešava sa gravitacionom silom? Šta zaključujete?

Napišite u svesku svoju definiciju gravitacione sile u zavisnosti od masa tela i rastojanja između njih.

U sledećoj simulaciji moežete se igrati sa kruženjem planeta oko Sunca. Menjajte parametre i uočite zavisnost između fizičkih veličina: gravitacione sile, mase i rastojanja između dva tela.

Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari